Climate Strike Speeches 15.09.23

Stops:

First Stop: Pedestrian Zone in Slubice

Second Stop: Brunnenplatz

Third Stop: Audimax Viadrina

Lea (Students for Climate Justice):

Liebe Mitmenschen,

ich bin sehr froh, dass wir alle hier sind und ich ein paar Worte an euch richten darf. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir dieses Mal zum ersten Mal grenzüberschreitend streiken können – ein großes Danke dafür an Nowa Generacja, die ermöglicht haben, dass wir heute auch hier in Słubice sind.

Drodzy bliźni,

Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy i że mogę powiedzieć do Was kilka słów. Jesteśmy szczególnie szczęśliwi, że tym razem po raz pierwszy możemy uderzyć ponad granicami – wielkie podziękowania dla Nowej Generacji, która umożliwiła nam dziś być tutaj w Słubicach.

Wir haben uns heute versammelt, um für das einzustehen und das zu schützen, was uns allen heilig ist – unser aller Zuhause – den Planeten Erde. Und das gilt egal woher wir kommen, was wir tun, welche Sprache wir sprechen oder welchen Glauben wir haben. Wir, gerade in der westlichen Gesellschaft, nehmen sie oft als selbstverständlich war, doch das ist sie nicht.

Zebraliśmy się dzisiaj, aby stanąć w obronie i chronić to, co jest święte dla nas wszystkich – nasz dom – planetę Ziemię. I jest to prawdą bez względu na to, skąd pochodzimy, co robimy, jakim językiem mówimy lub jaką wiarę wyznajemy. My, zwłaszcza w społeczeństwie zachodnim, często uważamy to za coś oczywistego, ale tak nie jest.

Ich möchte eigentlich gar nicht wiederholen, was wir tagtäglich in den Medien zu hören und zu sehen bekommen. Dass wir „erst“ bei einer Erwärmung von 1,1°C stehen, wir in diesem Sommer die heißesten Tage seit Jahrtausenden erlebten, dass Menschen mittlerweile zu Zehntausenden sterben aufgrund des Klimawandels und seinen Auswikrungen – alles bekannt – allen bekannt!

Nie chcę powtarzać tego, co codziennie słyszymy i widzimy w mediach. To, że mamy „tylko“ ocieplenie o 1,1°C, że tego lata doświadczyliśmy najgorętszych dni od tysiącleci, że ludzie umierają teraz dziesiątkami tysięcy z powodu zmian klimatu i ich skutków – wszystko to jest znane – znane wszystkim!

Und trotzdem sollen wir dabei zusehen, wie die deutsche Bundesregierung den Giftvertrag Mercosur abschließt? Wie sie über das durch Steuergelder aufgekaufte Gasimportunternehmen Uniper vor Australien Meeresökosysteme gefährdet? Oder dass Volker Wissing sich mal wieder gegen die Finanzierung des einzigen „Erfolgs“ des Verkehrsministeriums – das 49€ Ticket – ausspricht?

A jednak mamy stać z boku i patrzeć, jak niemiecki rząd zawiera toksyczny traktat z Mercosurem? Jak zagraża ekosystemom morskim u wybrzeży Australii poprzez firmę importującą gaz Uniper, która została wykupiona za pieniądze podatników? Albo że Volker Wissing po raz kolejny wypowiada się przeciwko finansowaniu jedynego „sukcesu“ Ministerstwa Transportu – biletu za 49 euro?

Selbst alle Zusagen für Emissionsminderungen, die bisher von den Regierungen gemacht wurden, genügen lediglich für eine Begrenzung der Erderwärmung auf rund 2,8°C. Solch eine Zukunft wollen wir uns nicht einmal ausmalen – geschweige denn, sie erleben…

Nawet wszystkie zobowiązania do redukcji emisji podjęte do tej pory przez rządy wystarczą jedynie do ograniczenia globalnego ocieplenia do około 2,8°C. Nie chcemy nawet wyobrażać sobie takiej przyszłości – nie mówiąc już o jej doświadczeniu…

In einer Zeit, in der Spaltung oft lauter ist als der Klang der Einheit, müssen wir uns daran erinnern, dass wir alle dasselbe Zuhause teilen. Uns sollte endlich allen bewusst werden, wie groß die Bedrohung wirklich ist. Und es liegt an uns allen – Menschen in der Politik, der Wirtschaft und im Privaten, zu schützen und zu bewahren, was möglich ist. Es wird Zeit, dass wir beginnen uns mit anderen Bevölkerungsgruppen zu verbünden und einen neuen gemeinsamen Weg einschlagen. Es geht darum, zu erkennen, wie wir uns zusammentun und gegenseitig stärken können, um gemeinsam mehr zu erreichen.

W czasach, gdy podział jest często głośniejszy niż dźwięk jedności, musimy pamiętać, że wszyscy dzielimy ten sam dom. Wszyscy powinniśmy w końcu zdać sobie sprawę z tego, jak duże jest zagrożenie. I to od nas wszystkich – ludzi polityki, biznesu i życia prywatnego – zależy ochrona i zachowanie tego, co możliwe. Nadszedł czas, abyśmy zaczęli sprzymierzać się z innymi grupami ludności i wkroczyli na nową wspólną ścieżkę. Chodzi o rozpoznanie, w jaki sposób możemy się połączyć i wzmocnić, aby razem osiągnąć więcej.

Ein Beispiel ist die Kampagne #WirFahrenZusammen aus der Kooperation von Beschäftigten des ÖPNV, Ver.di und der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und auch in unserer Doppelstadt Frankfurt (Oder) – Słubice kann dieses Potenzial noch so viel mehr genutzt werden – denn die Probleme machen vor Grenzen nicht halt.

Jednym z przykładów jest kampania #WirFahrenZusammen, która powstała dzięki współpracy pracowników transportu publicznego, związku zawodowego Ver.di i ruchu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. A w naszym podwójnym mieście Frankfurt nad Odrą – Słubice potencjał ten można wykorzystać o wiele bardziej – ponieważ problemy nie kończą się na granicach państwowych.

Ich weiß, dass einige von euch vielleicht Zweifel haben und denken, dass Klimaschutz unser Leben erschweren könnte. Und ja, natürlich geht es dabei um ein Umdenken, um neue Handlungsweisen und dadurch um eine Art Verzicht. Es ist nicht immer leicht, besonders wenn man merkt, dass die eigenen Bemühungen zum Teil auf Ablehnung stoßen. Aber gerade deshalb sollten wir zusammenstehen und uns gegenseitig ermutigen weiterzumachen. Denn aufs Ganze gesehen möchte ich euch versichern, dass der sozial gerechte Klimaschutz, für den wir uns einsetzen, niemandem schadet – ganz im Gegenteil, er bringt uns Vorteile in vielerlei Hinsicht.

Wiem, że niektórzy z was mogą mieć wątpliwości i uważać, że ochrona klimatu może utrudnić nam życie. I tak, oczywiście chodzi o przemyślenie, o nowe sposoby działania, a tym samym o pewnego rodzaju wyrzeczenie. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza gdy zdajemy sobie sprawę, że nasze wysiłki czasami spotykają się z odrzuceniem. Ale właśnie dlatego powinniśmy stać razem i zachęcać się nawzajem do kontynuowania. Ponieważ ogólnie rzecz biorąc, chciałbym zapewnić, że sprawiedliwa społecznie ochrona klimatu, nad którą pracujemy, nikomu nie szkodzi – wręcz przeciwnie, przynosi nam korzyści na wiele sposobów.

Er schafft Arbeitsplätze, verbessert unsere Gesundheit, schützt uns vor extremer werdenden Wetterereignissen, macht Mobilität für alle Menschen zugänglich und bezahlbar. Er bewahrt die Schönheit unserer Natur und die Artenvielfalt, die sie beherbergt.

Tworzy miejsca pracy, poprawia nasze zdrowie, chroni nas przed bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, sprawia, że mobilność jest dostępna i przystępna cenowo dla wszystkich. Zachowuje piękno naszej przyrody i jej różnorodność biologiczną.

Natürlich muss jetzt vor allem die Politik und Wirtschaft endlich handeln anstatt zu reden, sich darzustellen und dann doch dem alten Muster zu folgen. Es gibt keine Ausreden mehr, es nicht zu anzugehen!

Oczywiście, polityka i biznes w szczególności muszą teraz w końcu działać, zamiast mówić, prezentować się, a następnie postępować zgodnie ze starym schematem. Nie ma już wymówek, by się tym nie zająć!

Aber auch wir alle können und sollten Teil einer positiven Veränderung sein, denn jeder Schritt in Richtung Nachhaltigkeit bringt uns näher ans Ziel. Wichtig ist jedoch anzufangen – ob bei dem Verkehrsmittel, das wir nutzen, wie wir uns ernähren, wie wir reisen oder unseren Balkon/Garten gestalten.

Ale wszyscy możemy i powinniśmy być częścią pozytywnych zmian, ponieważ każdy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju przybliża nas do celu. Ważne jest jednak, aby zacząć – czy to od środków transportu, z których korzystamy, jak jemy, jak podróżujemy, czy projektujemy nasz balkon/ogród.

Und wie wir heute sicher noch erleben werden, bedeutet Klimaschutz nicht immer nur Verzicht und harte Arbeit, sondern oft auch jede Menge Spaß und Gemeinschaft mit Menschen, die an die gleichen Werte glauben.

I jak z pewnością doświadczymy dzisiaj, ochrona klimatu nie zawsze oznacza wyrzeczenia i ciężką pracę, ale często także dobrą zabawę i wspólnotę z ludźmi, którzy wierzą w te same wartości.

Also lasst uns heute gemeinsam den nächsten Schritt machen. Lasst uns für eine Welt kämpfen, in der wir gesund leben können, in der unsere Flüsse und Meere sauber und artenreich sind, in der die Natur so gut wie möglich erhalten bleibt.

Zróbmy więc dziś razem kolejny krok. Walczmy o świat, w którym możemy żyć zdrowo, w którym nasze rzeki i morza są czyste i bioróżnorodne, w którym przyroda jest chroniona najlepiej, jak potrafimy.

Gemeinsam sind wir stark. Lasst uns diese Stärke nutzen, um etwas zu bewegen – für uns in Frankfurt (Oder)/Słubice, Polen u. Deutschland und der Welt.

Razem jesteśmy silni. Wykorzystajmy tę siłę, aby coś zmienić – dla nas we Frankfurcie nad Odrą/Słubicach, dla Polski, Niemiec i świata.

Und um meine Rede mit den Worten des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres mit Ansage an Entscheidungsträger*innen abzuschließen: „Wir können das schlimmste Klimachaos immer noch verhindern – und wir haben keinen Moment zu verlieren“

Na zakończenie mojego przemówienia przytoczę słowa Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa skierowane do decydentów: „Wciąż możemy zapobiec najgorszemu chaosowi klimatycznemu – i nie mamy ani chwili do stracenia“.

Yiyi (Indigenous Activist from Bangladesh):

I went to the German Constitutional Court because of Germany’s insufficient climate protection legislation. 14 people from Bangladesh and Nepal were complainants including me. The climate crisis is already here and Bangladesh is at the front line. We indigenous people in South Asia are victims of climate change already today. We are experiencing heat waves, stronger and more frequent cyclones, floods, landslides, river bank erosion, increasing salinity, droughts, forest fires, and changes in the agricultural calendar.

Ich bin wegen der unzureichenden Klimaschutzgesetzgebung in Deutschland vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. 14 Menschen aus Bangladesch und Nepal haben geklagt, darunter auch ich. Die Klimakrise ist bereits da, und Bangladesch ist an vorderster Front dabei. Wir Indigenen in Südasien sind schon heute Opfer des Klimawandels. Wir erleben Hitzewellen, stärkere und häufigere Wirbelstürme, Überschwemmungen, Erdrutsche, Erosion der Flussufer, zunehmende Versalzung, Dürren, Waldbrände, Veränderungen im landwirtschaftlichen Zyklus.

Udałam się do niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z powodu niewystarczających niemieckich przepisów dotyczących ochrony klimatu. Skarżącymi było 14 osób z Bangladeszu i Nepalu, w tym ja. Kryzys klimatyczny już tu jest, a Bangladesz znajduje się na pierwszej linii frontu. My, rdzenni mieszkańcy Azji Południowej, już dziś jesteśmy ofiarami zmian klimatu. Doświadczamy fal upałów, silniejszych i częstszych cyklonów, powodzi, osunięć ziemi, erozji brzegów rzek, rosnącego zasolenia, susz, pożarów lasów, zmian w kalendarzu rolniczym.

It is the most vulnerable people who are most affected: indigenous people, women and children. The livelihoods of millions of people are already being destroyed today.

This is climate injustice, the people who contributed least to the climate crisis suffer most. People are affected by climate change – but some are affected in several ways because they are already discriminated, because their voices are not heard or their lives are not considered valuable.

Am stärksten betroffen sind die schwächsten Bevölkerungsgruppen: indigene Völker, Frauen und Kinder. Die Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen werden bereits heute zerstört.

Das ist Klimagerechtigkeit, denn die Menschen, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, leiden am meisten. Die Menschen sind vom Klimawandel betroffen – aber einige sind in mehrfacher Hinsicht betroffen, weil sie bereits diskriminiert werden, weil ihre Stimmen nicht gehört werden oder ihr Leben nicht als wertvoll angesehen wird.

Najbardziej dotknięci są ludzie najbardziej wrażliwi: ludność tubylcza, kobiety i dzieci. Środki do życia milionów ludzi już dziś są niszczone.

To niesprawiedliwość klimatyczna, ludzie, którzy w najmniejszym stopniu przyczynili się do kryzysu klimatycznego, cierpią najbardziej. Zmiany klimatyczne mają wpływ na ludzi – ale na niektórych z nich na kilka sposobów, ponieważ są już dyskryminowani, ponieważ ich głos nie jest słyszany lub ich życie nie jest uważane za wartościowe.

I remember two weeks ago Mong Khyai Prue Marma, a young boy in my hometown. He lost his books and his house where he was living with his mother. I asked him to make a video and tell his books and house were washed away by flood. He can ask for support. He was shy about describing his situation what he lost and not wanting to ask because it felt like begging. There is at least one thing clear global warming is one of the biggest issues. I am proud of Mong Khyai Prue Marma, who contributed least to the climate crisis and suffers most.Fridays for Future are also here and I got a lot of energy from their commitment. It is important for us that you are listening to our experiences and our struggles for survival. It is even more important that our perspectives are included into your struggles here.

Ich erinnere mich an Mong Khyai Prue Marma, einen kleinen Jungen in meiner Heimatstadt, vor zwei Wochen. Er verlor seine Bücher und sein Haus, in dem er mit seiner Mutter lebte. Ich bat ihn, ein Video zu drehen und zu erzählen, dass seine Bücher und sein Haus von der Flut weggespült wurden. So kann er um Unterstützung bitten. Er scheute sich, seine Situation zu beschreiben und wollte nicht darum bitten, weil es ihm wie Betteln vorkam. Zumindest eine Sache ist klar: Die globale Erwärmung ist eines der größten Probleme. Ich bin stolz auf Mong Khyai Prue Marma, der am wenigsten zur Klimakrise beigetragen hat und am meisten darunter leidet.Fridays for Future sind auch hier und ich habe viel Energie von ihrem Engagement bekommen. Es ist wichtig für uns, dass Sie sich unsere Erfahrungen und unseren Überlebenskampf anhören. Noch wichtiger ist es, dass unsere Perspektiven in Ihre Kämpfe hier mit einbezogen werden.

Pamiętam, jak dwa tygodnie temu Mong Khyai Prue Marma, młody chłopak z mojego rodzinnego miasta. Stracił swoje książki i dom, w którym mieszkał z matką. Poprosiłem go, by nagrał film i powiedział, że jego książki i dom zostały zmyte przez powódź. Może poprosić o wsparcie. Był nieśmiały w opisywaniu swojej sytuacji i tego, co stracił, i nie chciał prosić, ponieważ wydawało mu się to błaganiem.

Przynajmniej jedna rzecz jest jasna: globalne ocieplenie jest jednym z największych problemów. Jestem dumna z Mong Khyai Prue Marma, który w najmniejszym stopniu przyczynił się do kryzysu klimatycznego, a cierpi najbardziej. Fridays for Future również tu są i otrzymałam dużo energii z ich zaangażowania. To dla nas ważne, że słuchacie naszych doświadczeń i naszej walki o przetrwanie. Jeszcze ważniejsze jest, aby nasze perspektywy zostały uwzględnione w waszych zmaganiach tutaj.

Move on! Time is running! It could be too late for many people. Politicians need to make clear and specific decisions to stop this. Only clear rules will make it possible to limit global warming crossing 1.5 degrees as agreed in Paris.

Macht weiter! Die Zeit läuft! Für viele Menschen könnte es schon zu spät sein. Die Politiker müssen klare und konkrete Entscheidungen treffen, um dies zu stoppen. Nur mit klaren Regeln wird es möglich sein, die Erderwärmung wie in Paris vereinbart über 1,5 Grad zu begrenzen.

Ruszać się! Czas ucieka! Dla wielu osób może być już za późno. Politycy muszą podjąć jasne i konkretne decyzje, aby to powstrzymać. Tylko jasne zasady pozwolą ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia, jak uzgodniono w Paryżu.

We, who are affected by the impacts of human made climate change, do not want to beg for your help. We want you to understand that this is a common struggle. Because what is our crisis today could be your crisis in future. Many people are affected by climate change – but some are affected in several ways because they are already marginalised, because their voices are not heard or their lives are not considered valuable. We can work together, but only if we respect each other.

Wir, die wir von den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels betroffen sind, wollen nicht um eure Hilfe betteln. Wir möchten, dass ihr versteht, dass dies ein gemeinsamer Kampf ist. Denn was heute unsere Krise ist, könnte in Zukunft eure Krise sein. Viele Menschen sind vom Klimawandel betroffen – aber einige sind in mehrfacher Hinsicht betroffen, weil sie bereits an den Rand gedrängt sind, weil ihre Stimmen nicht gehört werden oder ihr Leben nicht als wertvoll angesehen wird. Wir können zusammenarbeiten, aber nur, wenn wir uns gegenseitig respektieren.

My, dotknięci skutkami zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka, nie chcemy błagać o pomoc. Chcemy, abyście zrozumieli, że jest to wspólna walka. Ponieważ to, co jest naszym kryzysem dzisiaj, może być Twoim kryzysem w przyszłości. Zmiany klimatu mają wpływ na wiele osób – ale niektóre z nich są dotknięte na kilka sposobów, ponieważ są już marginalizowane, ponieważ ich głosy nie są słyszane lub ich życie nie jest uważane za wartościowe. Możemy współpracować, ale tylko wtedy, gdy będziemy się wzajemnie szanować.

Pola (Nowa Generacja):

Na klimat ma nie tylko wpływ redukcja gazów cieplarnianych, rezygnacja z mięsa, kupowanie używanej odzieży, zakręcanie wody przy myciu zębów ale i praworządność.

Das Klima wird nicht nur durch die Reduzierung von Treibhausgasen, den Verzicht auf Fleisch, den Kauf von Secondhand-Kleidung und das Abstellen des Wassers beim Zähneputzen beeinflusst, sondern auch durch die Rechtsstaatlichkeit.

Ponieważ Polska w chwili obecnej nie spełnia europejskich standardów państwa prawa zostały dla niej zamrożone pieniądze budżetu unijnego. Część tych pieniędzy miała być przeznaczona na szeroko rozumianą ochronę środowiska, w tym zwłaszcza transformację energetyczną i poprawę jakości powietrza. Według szacunków przysługiwałoby nam środki w wysokości 42 miliardów euro, ale ich nie dostaniemy.

Da Polen derzeit die europäischen Standards der Rechtsstaatlichkeit nicht erfüllt, wurden die EU-Haushaltsmittel für das Land eingefroren. Ein Teil dieser Gelder sollte für den Umweltschutz im weitesten Sinne des Wortes verwendet werden, insbesondere für die Energiewende und die Verbesserung der Luftqualität. Schätzungen zufolge hätten wir Anspruch auf 42 Milliarden Euro gehabt, aber wir werden sie nicht bekommen.

Możliwość życia eko jest przywilejem. Osoba zapracowana, z dwójką dzieci, rosnącymi ratami kredytu przez nieodpowiedzialną politykę pieniężną NBP, nie mogącą dostać się do lekarza, a na prywatną wizytę jej nie stać, nie będzie mogła kupić elektrycznego samochodu, zamówi tańsze ubrania przez internet, które będą pokrótkim czasie do wyrzucenia, nie będzie jej stać na jedzenie z ekologiczniejszych upraw i nie będzie w ogóle miała głowy i czasu, by zajmować się sprawami kryzysu klimatycznego. A tak wygląda niestety codzienność wielu Polaków.

Die Möglichkeit, umweltfreundlich zu leben, ist ein Privileg. Ein überarbeiteter Mensch mit zwei Kindern, steigenden Hypothekenraten aufgrund der unverantwortlichen Geldpolitik der polnischen Nationalbank, der nicht mehr zum Arzt gehen kann und sich keinen privaten Termin leisten kann, der kein Elektroauto kaufen kann, der im Internet billige Kleidung bestellt, die nach kurzer Zeit weggeworfen wird, der sich keine biologisch angebauten Lebensmittel leisten kann und der keine Zeit und keinen Kopf hat, sich überhaupt mit der Klimakrise zu beschäftigen. Und das ist leider das tägliche Leben von vielen Polen.

Nasza debata publiczna kręci się aktualnie wokół wprowadzanych przez Pis zmian w szkolnictwie, lekcji religii, aborcji, tabletki dzień po, antykoncepcji, związków partnerskich. Są to fundamentalne prawa i sprawy, jakimi obywatele państw zachodnich nie muszą zaprzątać sobie głowy i mogą się poświęcić tematom klimatycznym.

Unsere öffentliche Debatte dreht sich derzeit um die von PIS vorgeschlagenen Änderungen im Bildungswesen, den Religionsunterricht, die Abtreibung, die Pille danach, die Empfängnisverhütung und die Lebenspartnerschaft. Das sind Grundrechte und Fragen, mit denen sich die Bürger der westlichen Länder nicht beschäftigen müssen und sich den Klimafragen widmen können. PIS behandelt unsere Grundrechte wie Ersatzthemen!

Nadmierna wycinka lasów, wzrost importy węgla z Rosji do Polski, masowe sprowadzanie odpadów do Polski – to tylko szybkie i głowne przykłady jak PiS nie dość, że nie podjmuje działan na przyszłość, to jeszcze niszczy naszą naturę teraz. Podejmując tematy kolejnego tematu zakazu aborcji lub atakowania kobiet, że nie rodzą dzieci, PIS zręcznie odwraca uwagę od spraw klimatu.

Die übermäßige Abholzung der Wälder, die Zunahme der Kohleimporte aus Russland nach Polen, die massive Einfuhr von Abfällen nach Polen – das sind nur schnelle und wichtige Beispiele dafür, dass die PiS nicht nur keine Maßnahmen für die Zukunft ergreift, sondern auch jetzt unsere Natur zerstört. Indem sie ein weiteres Abtreibungsverbot thematisiert oder Frauen angreift, weil sie keine Kinder bekommen, lenkt die PiS geschickt von der Klimafrage ab.

Najbardziej wpływowy i pociągający za wszystkie sznurki w Polsce polityk Jarosław Kaczyński poddaje zmiany klimatyczne w wątpliwość zmiany klimatyczne. Na spotkaniu z wyborcami mówił, że klimat się od zawsze zmieniał, a „wszystkie samochody świata naraz uruchomione mają mniejszy wpływ na klimat niż w wielkiej hali sportowej zapalenie jednej zapałki”.

Polens einflussreichster Politiker Jaroslaw Kaczynski, der alle Fäden in der Hand hält, bezweifelt den Klimawandel. Bei einem Treffen mit Wählern sagte er, dass sich das Klima schon immer verändert hat und dass „alle Autos auf der Welt, die gleichzeitig fahren, weniger Einfluss auf das Klima haben als die Beleuchtung eines Streichholzes in einer großen Sporthalle“.

Rządzą nami nieodpowiedzialni ludzie i dopóki oni się nie zmienią nie będziemy w Polsce mogli się na poważnie zająć ochroną klimatu.

Wir werden von unverantwortlichen Menschen regiert, und solange sie sich nicht ändern, werden wir den Klimaschutz in Polen nicht ernst nehmen können.

Równo za miesiąc 15 października odbędą się najważniejsze od 1989 r. wybory parlamentarne, gdzie mamy szansę odwrócić ten negatywny trend i wybrać rząd, który naprawi szkody poczynione Polsce jako państwu prawa, odblokuje ponad 40 miliardów euro na wydatki związane z ekologią i podejmie natychmiastowe działania przeciwko wycince lasów, skończy z nielegalnym importem śmieci do Polski czy zadba o stan naszych rzek.

In etwas mehr als einem Monat, am 15. Oktober, finden die wichtigsten Parlamentswahlen seit 1989 statt, bei denen wir die Chance haben, diesen Negativtrend umzukehren und eine Regierung zu wählen, die den angerichteten Schaden für den polnischen Rechtsstaat behebt, die mehr als 40 Milliarden Euro an Umweltausgaben freigibt und sofortige Maßnahmen gegen die Abholzung ergreift, die illegale Einfuhr von Müll nach Polen beendet oder sich um den Zustand unserer Flüsse kümmert.

15 października musimy się zmobilizować i iść na wybory! Za 4 lata na te działania będzie już za późno i nie wiadomo, czy za 4 lata wybory się odbędą, a jeśli tak, to napewno nie będą już w ogóle uczciwe.

Am 15. Oktober müssen wir aktiv werden und zur Wahl gehen! In 4 Jahren wird es für diese Maßnahmen zu spät sein, und es ist unklar, ob es in 4 Jahren Wahlen geben wird, und wenn ja, werden sie sicherlich nicht fair sein.

Cieszę się bardzo, że dzisiejszy strajk klimatyczy ma charakter transgraniczny. PIS od 8 lat nieustannie niszczy nasze stosunki z zachodnim sąsiadem, a biorąc udział w strajku, który zaczynamy w Polsce a skończymy w Niemczech pokazujemy, że rząd nie jest w stanie skłocić nas – obywateli. Na przykładzie ubiegłorocznej katastrofy na Odrze widzieliśmy, jak ważna jest współpraca międzynarodowa. Rząd Pisu zawiódł i zniszczył nie tylko ekosystem rzeki, ale naszą wiarygodność jako partnera międzynarodowego. Pamiętajmy, że przy tak szeroko idącej globalizacji zmiany klimatu nie znają granic. My też ich nie powinniśmy znać!

Ich bin sehr froh, dass der heutige Klimastreik grenzüberschreitend ist. Die PIS hat unsere Beziehungen zu unserem westlichen Nachbarn in den letzten 8 Jahren ständig geschädigt, und durch die Teilnahme an dem Streik, der in Polen beginnt und in Deutschland endet, zeigen wir, dass die Regierung nicht in der Lage ist, uns – die Bürger – zu spalten. Wir haben am Beispiel der letztjährigen Oderkatastrophe gesehen, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit ist. Die Regierung Pis hat versagt und nicht nur das Ökosystem des Flusses zerstört, sondern auch unsere Glaubwürdigkeit als internationaler Partner. Vergessen wir nicht, dass der Klimawandel bei so viel Globalisierung keine Grenzen kennt. Wir sollten sie auch nicht kennen!

Bartosz (Młoda Lewica):

Dzień dobry, Bartosz Surdyk, Młoda Lewica, młodzieżówka Nowej Lewicy. Świat się zmienia, katastrofa klimatyczna nadchodzi, ludzie się boją i zmian klimatu i ograniczeń z tym związanych, a umowa społeczna polegająca na regularnym i stałym wzroście gospodarczym, zwiększaniu się poziomu życia, sukcesu państwa, wraz z konfliktami światowymi, problemami gospodarczymi i klimatycznymi – nie obowiązuje. Niektórzy może moją przemowę mogą pamiętać gdy mówiłem o tym że nie można doprowadzać do tego że ludzie będą się bali ograniczenia wolności, przez co niechętni są politykom klimatycznym co powoduje większe poparcie dla skrajnej prawicy w Europie. Obecnie wiele działań proklimatycznych jest błędnych, czy to aktywistycznych, społecznych, czy to ze strony państw – Wiele inicjatyw podejmowanych w słusznej sprawie jest albo niezrozumiałych dla ludzi, albo wywołuje całkowicie przeciwną reakcję – denerwuje ludzi, ci się frustrują utrudnieniami, nikt niczego nie tłumaczy, ludzie czują się osaczeni. Ale jak mówić? Pakiet fit for 55 jest przez znaczną część społeczeństw w Europie postrzegany jako próba odebrania wolności przez „elity europejskie“, nie widzą w tym nic dobrego. Prawdą jest natomiast to, że to jest wymuszenie postępu – to trzeba pokazywać – Że USA mają coś podobnego zwane Inflation Reduktion Act, że Chińczycy też mocno zaczęli zwracać na to uwagę i mają cele radykalnego ograniczenia emisji. Z jednego powodu – Obecnie trwa światowy wyścig o zielone technologie, o to kto przejmie ten rynek, i kto jak najbardziej przysłuży się przyszłości. A wymuszenie na firmach, państwach innowacji jest konieczne. Przykład – becnie auta elektryczne są drogie i nie do końca funkcjonalne – Do 2035 przez wymuszenie przez Unię zakazu produkcji aut spalinowych po tej dacie i tym samym „zachęceniu“ producentów – powinny być w standarcie obecnych aut spalinowych. To też rywalizacja o produkcję i nowości w dziedzinke półprzewodników i innych zielonych, elektronicznych części potrzebnych do nowych urządzeń. Poza mówieniem że będzie katastrofa, domagajmy się od rządów, naciskajmy i mówmy o potężnym skoku technologicznym jaki wkrótce będzie miał miejsce. Naciskajmy na całą Europę i świat zachodni by zabezpieczył zasoby metali do produkcji samochodów czy półprzewodników a Afryce z zachowaniem praw pracowniczychi nie oddawał ich takim autorytarnym Chinom które instrumentalnie będą traktować państwa Afrykańskie wykorzystując ich zasoby w politycznej grze, a Europa pozostanie i bez zasobów i bez partnerów w Afryce z utrudnionym dostępem do kluczowych metali przyszłości, a przypominam że szeroko pojęty zachód nie jest też bez win. Inwestujmy, budujmy linie kolejowe, rozwijajmy technologie i tym samym obniżajmy ceny prądu, ceny produkcji, ceny żywności, ceny życia. Więcej nakładów na naukę, więcej budów publicznych, więcej zwracania uwagi na trzeci świat który zasoby które będą w zielonych technologiach potrzebne. Cała Europa musi postawić sobie za cel – Zieloną przyszłość, zabezpieczone zasoby, transformacja która nie zostawi nikogo w tyle. Trwa obecnie światowy wyścig o planetę, i musimy w tym wyścigu brać udział, a nie stać na pozycji że nic nie trzeba robić. Również dlatego by nie zostać zmarginalizowani jako zachód, oraz również dlatego że przyspieszy to transformację energetyczną. Ale jako świat musimy zatrzymać kryzys klimatyczny i niszczenie naszej planety, zmienić wiele nawyków naszego życia i wymyśleć na nowo wszystko czym się posługujemy dzisiaj. Wyścig na księżyc rozwinął nasze możliwości eksploracji kosmosu, tak wyścig o półprzewodniki, lepsze magazynowanie energii, zielone technologie nie może zostać przerwany, kontynuujmy bój przyszłość, bój o naszą planetę. Tak dla nauki Tak dla inwestycji Tak dla współpracy Tak dla lepszej przyszłości. Dziękuję bardzo.

Deutsche Übersetzung:

Guten Tag, Bartosz Surdyk, Junge Linke, Jugendgruppe der Neuen Linken. Die Welt verändert sich, die Klimakatastrophe kommt immer näher, die Menschen haben Angst, sowohl vor dem Klimawandel, als auch vor den damit verbundenen Einschränkungen – und der Gesellschaftsvertrag von regelmäßigem und stetigem Wirtschaftswachstum, steigendem Lebensstandard, staatlichem Erfolg, neben Weltkonflikten, Wirtschafts- und Klimaproblemen – gilt nicht. Einige erinnern sich vielleicht an meine Rede, in der ich gesagt habe, dass es nicht dazu kommen darf, dass die Menschen Angst vor Einschränkungen ihrer Freiheit haben, weil sie dadurch Klimapolitikern ablehnend gegenüberstehen, was zu einer größeren Unterstützung für die extreme Rechte in Europa führt. Gegenwärtig sind viele Klimaschutzmaßnahmen fehlgeleitet, unabhängig davon, ob sie von Aktivisten, Gemeinden oder Staaten durchgeführt werden. Viele Initiativen, die für eine gute Sache ergriffen werden, stoßen bei den Menschen entweder auf Unverständnis oder bewirken eine völlig gegenteilige Reaktion – die Leute regen sich auf, sind frustriert über die Behinderungen, niemand erklärt etwas, die Menschen fühlen sich in die Enge getrieben. Aber was soll man sagen? Das „fit for 55“-Paket wird von einem großen Teil der Öffentlichkeit in Europa als Versuch der „europäischen Elite“ gesehen, ihnen Freiheiten wegzunehmen, sie sehen darin nichts Gutes. Richtig ist, dass das den Fortschritt erzwingt – das muss gezeigt werden. Auch, dass die USA etwas Ähnliches haben, den Inflation Reduction Act und, dass die Chinesen ebenfalls begonnen haben, diesem Thema große Aufmerksamkeit zu schenken und Ziele für eine radikale Reduzierung der Emissionen haben. Aus gutem Grund: es gibt derzeit einen globalen Wettlauf um grüne Technologien, darum, wer diesen Markt übernehmen wird und wer am meisten Gutes für die Zukunft tun wird. Unternehmen und Länder zu Innovationen zu zwingen, ist somit notwendig. Ein Beispiel: Elektroautos sind derzeit teuer und nicht voll funktionsfähig. Bis 2035 wird die EU ein Verbot für die Produktion von Verbrennungsautos nach diesem Datum erzwingen und so die Hersteller „anspornen“ – Elektroautos sollten auf dem Standard der aktuellen Verbrennungsautos sein.

Es ist auch ein Wettbewerb um die Produktion und Innovationen im Bereich der Halbleiter und anderer grüner, elektronischer Teile, die für neue Geräte benötigt werden. Wir sollten nicht nur sagen, dass es eine Katastrophe sein wird, sondern auch von den Regierungen verlangen, Druck ausüben und über den gewaltigen technologischen Sprung sprechen, der sich anbahnt. Üben wir Druck auf ganz Europa und die westliche Welt aus, damit die Metallressourcen für die Automobil- oder Halbleiterproduktion in Afrika unter Wahrung der Arbeitnehmerrechte gesichert werden und nicht einem autoritären China überlassen werden, das die afrikanischen Länder instrumentalisieren wird, indem es ihre Ressourcen für ein politisches Spiel nutzt. Europa darf nicht ohne Ressourcen und ohne Partner in Afrika mit erschwertem Zugang zu den Schlüsselmetallen der Zukunft dastehen – wobei ich daran erinnern möchte, dass auch der Westen im Allgemeinen nicht ohne Schuld ist.

Lasst uns investieren, lasst uns Eisenbahnen bauen, lasst uns Technologien entwickeln und damit die Strompreise, die Produktionspreise, die Lebensmittelpreise, die Lebenshaltungskosten senken. Lasst uns mehr in die Wissenschaft investieren, lasst uns mehr öffentliche Gebäude bauen, lasst uns dem Globalen Süden mehr Aufmerksamkeit schenken, die die Ressourcen für grüne Technologien brauchen wird. Ganz Europa muss sich zum Ziel setzen – eine grüne Zukunft, sichere Ressourcen, eine Transformation, die niemanden zurücklässt. Es findet gerade ein globaler Wettlauf um den Planeten statt, und wir müssen dabei sein und dürfen nicht tatenlos zusehen. Zum einen, um nicht als Westen an den Rand gedrängt zu werden, und natürlich, weil es die Energiewende beschleunigen wird.

Aber als Welt müssen wir die Klimakrise und die Zerstörung unseres Planeten stoppen, viele unserer Lebensgewohnheiten ändern und all das neu erfinden, was wir heute nutzen. Der Wettlauf zum Mond hat unsere Fähigkeiten zur Erforschung des Weltraums entwickelt, so kann auch der Wettlauf um Halbleiter, bessere Energiespeicherung und grüne Technologien nicht aufgehalten werden. Lasst uns den Kampf um die Zukunft, den Kampf um unseren Planeten fortsetzen. Ja zur Wissenschaft Ja zu Investitionen Ja zur Zusammenarbeit Ja zu einer besseren Zukunft. Vielen Dank.

René (Sorry in FFO):

Es reicht nicht.

Alles, was beim Klimaschutz in Rede steht, reicht nicht.

 To nie wystarczy.

Wszystko, co dotyczy ochrony klimatu, to za mało.

Was wir sagen, reicht nicht.

Was wir tun, reicht nicht.

Was wir wollen, reicht nicht.

To, co mówimy, nie wystarczy.

To, co robimy, to za mało.

To, czego chcemy, to za mało.

Dabei sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse klar – wir nähern uns den kritischen Kipppunkten der Erderwärmung viel zu schnell.

Nötig wären weltweit konkrete und einschneidende Schritte auf einer strukturellen Ebene, die dem entgegenarbeiten.

Aber leider ist davon nichts zu erkennen.

Jednak dowody naukowe są jednoznaczne – zbyt szybko zbliżamy się do krytycznego punktu krytycznego globalnego ocieplenia.

Na całym świecie potrzebne są konkretne i drastyczne kroki na poziomie strukturalnym, aby temu przeciwdziałać.

Niestety tych kroków nie widać.

Wahrscheinlich ist leider: Permafrost wird tauen, Gletscher werden schmelzen, Wüsten werden wachsen, Pegel werden steigen, extreme Wetter werden zunehmen, Arten werden weiter sterben.

Und alle wissen es, aber es geschieht zu wenig.

Niestety, prawdopodobne jest bardziej to, że: wieczna zmarzlina będzie topnieć, lodowce będą się topić, pustynie będą się powiększać, poziom wody będzie się podnosić, ekstremalne warunki pogodowe będą się nasilać, gatunki będą nadal ginąć.

I wszyscy o tym wiedzą, ale zbyt mało się dzieje.

Es läuft darauf hinaus, dass die vielen Worte und Papiere und das fehlende Handeln in großer Diskrepanz zueinander stehen.

Genau das, was das große Anti-Monument SORRY von Joanna Rajkowska an der Oderpromenade zeigen will: die Worte verlieren ihre Bedeutung (so wie das Wort Sorry), wenn ihnen keine Taten folgen. Am Ende reden wir zwar immer davon, wie leid uns alles tut, aber wir bewegen uns nicht von unserem Platz. Oder jedenfalls nicht genug.

Unverrückbar wie 25 Tonnen Beton stehen wir – aber wir machen daraus ein schönes „Ach, schade!“

 Sprowadza się to do tego, że mnogość słów i papierów oraz brak działania stoją ze sobą w ogromnej sprzeczności.

Dokładnie to chce pokazać wielki anty-pomnik SORRY Joanny Rajkowskiej na Promenadzie Nadodrzańskiej: słowa tracą znaczenie (tak jak słowo przepraszam), jeśli nie idą za nimi czyny. W końcu zawsze mówimy o tym, że jest nam przykro za wszystko, ale nie ruszamy się z miejsca. Albo przynajmniej za mało.

Stoimy niewzruszeni jak 25 ton betonu – ale zamieniamy to w miłe „Och, szkoda!“.

Wenn es nicht so ernst wäre, könnte man sogar eine interessante Studie daraus machen: Warum lernen wir Menschen immer erst dann, das Richtige zu tun, wenn das Schlimme, das zu verhindern gewesen wäre, bereits eingetroffen ist? Im Blick aufs Klima – ein Horror!

 Gdyby sprawa nie była tak poważna, można by nawet przeprowadzić interesujące badanie: Dlaczego my, ludzie, zawsze uczymy się postępować właściwie dopiero wtedy, gdy zło, któremu można było zapobiec, już się wydarzyło? Jeśli chodzi o klimat – horror!

Ich bin auch nicht sicher, was unsere Demonstration heute wirklich bringt. Vielleicht müssten wir auch hier mit anderen Mitteln demonstrieren, wie ernst es ist. Zeigen, dass dieser weitgehende Stillstand der globalen Klimapolitik uns nicht egal ist! Klar machen, dass wir die letzte Generation sind, die noch etwas ändern kann.

Als religiöser Mensch möchte ich nicht zu apokalyptisch klingen – aber ich bin überzeugt, dass wir gerade jetzt mehr sagen müssen. Mehr tun müssen. Mehr wollen müssen!

Damit eine Wende im Klimaschutz stattfinden kann.

Und mit „Wir“ meine ich uns alle, die hier versammelt sind, aber auch all jene, die weitreichendere Verantwortung tragen.

Nie jestem też pewien, co tak naprawdę osiągnie nasza dzisiejsza demonstracja. Może musielibyśmy zademonstrować w inny sposób, jak poważna jest ta sprawa. Pokazać, że zależy nam na tym daleko idącym zastoju w globalnej polityce klimatycznej! Pokażmy, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może jeszcze coś zmienić.

Jako osoba religijna, nie chcę brzmieć zbyt apokaliptycznie – ale jestem przekonany, że musimy teraz powiedzieć więcej. Musimy zrobić więcej. Musimy chcieć więcej!

Aby nastąpił zwrot w ochronie klimatu.

Mówiąc „my“ mam na myśli nas wszystkich tu zgromadzonych, ale także wszystkich tych, którzy ponoszą bardziej dalekosiężną odpowiedzialność. 

Sagen wir nicht nur SORRY, dass alles den Bach runtergeht! Stehen wir zusammen, um das jetzt noch Machbare zu tun!

Nie mówmy tylko PRZEPRASZAM, SORRY, że wszystko idzie na dno! Stańmy razem, aby zrobić to, co jest jeszcze wykonalne!

Judith (von PlantAge):

PlantAge ist eine solidarische Landwirtschaft und Genossenschaft. (Wir sind entstanden als Initiative von Verbraucher:innen, die ihre Lebensmittelversorgung nach eigenen Werten selbst in die Hand nehmen wollten.) Seit 2019 bauen wir nun in Markendorf bei Frankfurt (Oder) Gemüse an. Davon versorgen wir bis rund 800 Haushalte in Berlin, Potsdam und Frankfurt Oder wöchentlich mit frischem Gemüse.

Inzwischen sind wir auch biozyklisch-vegan zertifiziert. Veganer Anbau bedeutet, dass wir bewusst auf tierische Dünger verzichten.

Die Landwirtschaft ist ein Sektor, der nicht nur ein großer Verursacher von Treibhausgasen ist, sondern auch in schwerem Maße von den Folgen des Klimawandels betroffen ist. (Trockene Sommer und Extremwetterereignisse werden die Landwirtschaft direkt treffen und unsere Ernährungssicherheit bedrohen.)

Wir fordern daher von der Politik stärkere und gezielte Förderung von klimaschonenden und nachhaltigen Praktiken. (Bisher wird immer noch der gefördert, der sowieso viel hat. So kann es nicht weitergehen). (Wir schlagen zum Beispiel Unterstützung durch Beratung und finanzielle Förderung für Betriebe vor, die aus der Massentierhaltung aussteigen wollen. Aber auch eine bodenschonende Bearbeitung, Agroforst oder Permakultur braucht mehr Beachtung. )

An dieser Stelle möchte ich auch euch hier direkt ansprechen. Denn bei jeder Kaufentscheidung könnt ihr die Agrarwende aktiv selbst gestalten! Schließt euch solidarischen Landwirtschaften an. Kauft regional. Ernährt euch vegan. Denn durch fleischlose Ernährung könnt ihr enorm viele Treibhausgase sparen!

(Ihr tragt damit einen ganz aktiven Teil zum Klimaschutz bei. )

Ja, es kann nicht allein in der Hand von Verbraucher:innen liegen! Die Politik MUSS viel mehr tun!!! Und dennoch kommt es auch auf jeden einzelnen an, euer Handeln zählt.

Ich glaube, neben den direkten Folgen des Klimawandels, ist eine weitere große Herausforderung die Spaltung unserer Gesellschaft. Neben allem Aktivismus finde ich es wichtig, dass wir wieder in Dialog treten, auch mit Menschen die Meinungen haben, die wir nicht gut finden. Was da auf uns zukommt, das können wir nur gemeinsam schaffen. Wir brauchen solidarische Landwirtschaft, aber wir brauchen auch viel mehr Solidarität in allen anderen Bereichen von unserer Gesellschaft.

Zum Schluss möchte ich euch herzlich zu unserem Erntefest einladen. Das findet morgen ab 13 Uhr auf unserem Acker in Markendorf statt. Eine wunderbare Gelegenheit nicht nur PlantAge kennenzulernen, sondern auch gleichgesinnte zu treffen. Wir haben Ackerführungen und Workshops vorbereitet und es wartet leckeres Essen von S*Kultur auf euch.

Viele Dank und hoffentlich sehen wir uns morgen

PlantAge to solidarne rolnictwo i spółdzielnia. (Powstaliśmy jako inicjatywa konsumentów, którzy chcieli wziąć dostawy żywności w swoje ręce zgodnie z własnymi wartościami). Od 2019 roku uprawiamy warzywa w Markendorf koło Frankfurtu nad Odrą. Co tydzień dostarczamy świeże warzywa do około 800 gospodarstw domowych w Berlinie, Poczdamie i Frankfurcie nad Odrą.

W międzyczasie otrzymaliśmy również certyfikat ekologiczno-wegański. Wegańska uprawa oznacza, że świadomie rezygnujemy z nawozów zwierzęcych.

Rolnictwo to sektor, który nie tylko jest głównym emitentem gazów cieplarnianych, ale także jest poważnie dotknięty konsekwencjami zmian klimatycznych. (Suche lata i ekstremalne zjawiska pogodowe będą miały bezpośredni wpływ na rolnictwo i zagrożą naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu).

Dlatego wzywamy do silniejszego i ukierunkowanego wsparcia politycznego dla przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych praktyk. (Jak dotąd, wsparcie jest nadal udzielane tym, którzy i tak mają dużo. Tak dalej być nie może). (Proponujemy na przykład wsparcie w postaci doradztwa i pomocy finansowej dla gospodarstw, które chcą zrezygnować z rolnictwa przemysłowego. Ale uprawa chroniąca glebę, agroleśnictwo lub permakultura również wymagają większej uwagi. )

W tym miejscu chciałbym zwrócić się bezpośrednio do Ciebie. Ponieważ przy każdej decyzji zakupowej możesz aktywnie kształtować zwrot w rolnictwie! Dołącz do gospodarstw solidarnościowych. Kupuj regionalnie. Stosuj dietę wegańską. Ponieważ jedząc bezmięsną żywność, możesz zaoszczędzić ogromną ilość gazów cieplarnianych!

(W ten sposób aktywnie przyczyniasz się do ochrony klimatu).

Tak, to nie może leżeć wyłącznie w rękach konsumentów! Polityka MUSI zrobić znacznie więcej! A jednak zależy to również od każdego z osobna, twoje działania się liczą.

Uważam, że oprócz bezpośrednich konsekwencji zmian klimatycznych, kolejnym dużym wyzwaniem jest podział naszego społeczeństwa. Oprócz aktywizmu, uważam, że ważne jest, abyśmy ponownie rozpoczęli dialog, nawet z ludźmi, którzy mają opinie, z którymi się nie zgadzamy. Możemy zarządzać tylko tym, co powstaje razem. Potrzebujemy solidarnego rolnictwa, ale potrzebujemy też znacznie więcej solidarności we wszystkich innych obszarach naszego społeczeństwa.

Na koniec chciałbym zaprosić na nasze dożynki. Odbędą się one jutro od godziny 13:00 na naszym polu w Markendorf. To wspaniała okazja nie tylko do poznania PlantAge, ale także do spotkania ludzi o podobnych poglądach. Przygotowaliśmy wycieczki terenowe i warsztaty, a pyszne jedzenie od S*Kultur czeka na Ciebie.

Dziękujemy i do zobaczenia jutro.

Victoria Badenko (Kahovka Dam):

Доброго дня, мене звати Вікторія Баденко, я з міста- героя Херсон.

 Херсонщина одна з областей , яка з першого дня повномасштабного вторгнення армії РФ  на територію України , страждає від воєнних дій зі сторони Росії – окупація територій, розкрадання , вбивство населення, катування, постійні обстріли та нищення інфраструктури.

З 24.02.2022 року по теперішній час під окупацією та повним контролем армії РФ  знаходиться один з найважливіших об’єктів – Каховська ГЕС.  Зухвало, підло , з метою подальшого знищення всього українського та боязні контрнаступу зі сторони армії ЗСУ, 06.06.2023 року , армія РФ підірвала Каховську ГЕС, що понесло за собою негативні наслідки не тільки по Херсонський області, а й по всьому світові, бо це екологічна катастрофа світового масштабу.

В зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів, більшість з яких – на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області. Під водою опинилися 600 км 2 Херсонської області.    На правому березі Дніпра , що підконтрольний  України, під воду пішли майже 4000 будинків, 1300 з яких не підлягає відновленню.  Офіційно 32 загиблих , 28 постраждалих та 39 людей зникли безвісті.  До зони підтоплення потрапили : АЗС та нафтобази; промислові об’єкти та місця зберігання хімікатів; скотомогильники та місця захоронення людей, що хворіли холерою та чумою , яких ховали на закритих кладовищах; каналізації та інше. Вода сягала до 5.6 метра  тільки в самому м. Херсоні та неслася з такою течією, що зносила цілі будинки, дахи людей,  споруди, речі людей, які потім виловлювали у Чорному морі біля пляжів Одеси. Також вода нищила все що можна було нищити – будівлі, споруди,  морський та річковий транспорт,  топила ліси,  гинули птахи, тварини, комахи та все живе. Під водою опинилася третина лісів Херсонщини.

На правому березі з перших годин підриву, працювали волонтери та військова адміністрація, що допомагали евакуювати людей та тварин з підтоплених районів міста Херсона та сіл області в безпечні місця . Коли вода почала спадати, спільними зусиллями почали ліквідовувати наслідки – розгрібати завали, відкачувати воду з будинків, шкіл, підприємств; збирати та вивозити загиблих тварин та птахів . Сморід від забрудненої води стояв у всіх затоплених селах та місті. Практично всі будинки, що повністю були під водою відновленню не підлягають, а, якщо і підлягають , то з капітальним ремонтом, бо все пропиталося забрудненою водою – почав рости грибок та цвіль. Наразі кожної хвилини та кожного дня проводиться обробка всього, що було під водою спеціальними хімікатами. Однак, ми не можемо сказати які подальші наслідки нас чекають, бо вода з водосховища Каховської ГЕС  потрапила у чорне море і куди її звідти понесло течією.

Також великою загрозою екокатастрофи є наслідки підтоплення Лівого берегу, які  можна тільки уявити, бо більшість населених пунктів були під водою та не усюди зійшла вода. Окупаційна влада нічого не робить, щоб ліквідувати наслідки. Є населені пункти, де досі не відійшла вода, яка стоїть більш 3 місяців. Нічого не відкачується, не вивозиться, не ховають загиблих тварин, не обробляють домівки та все що було під водою. Але, на жаль, еко активісти всього світу мовчать про лівий берег та подальші можливі наслідки потопу.

Deutsche Übersetzung:

Hallo, mein Name ist Victoria Badenko, ich komme aus der Heldenstadt Cherson.

Die Region Cherson ist eine der Regionen, die vom ersten Tag der russischen Invasion in der Ukraine schwer leidet – z. B. viele Gebiete sind immer noch besetzt, viele landwirtschaftliche Geräte und Maschinen wurden gestohlen und abtransportiert, es ist schwer zu schätzen, wie viele Menschen wegen ihrer pro-ukrainischen Haltung getötet und gefoltert wurden, auch die Infrastruktur hat unglaubliche Zerstörungen und Schäden erlitten und wird jeden Tag weiter zerstört.

Seit dem 24.02.2022 befindet sich eine der wichtigsten Anlagen, das Wasserkraftwerk Kachowka, unter der Besetzung und vollständigen Kontrolle der russischen Armee. Aus Angst vor einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee und um diese zu verlangsamen, beging die russische Armee am 06.06.2023 ein Kriegsverbrechen, indem sie das Wasserkraftwerk Kachowka in die Luft sprengte, was eine globale Umweltkatastrophe auslöste und nicht nur für die Region Cherson, sondern auch für die ganze Welt negative Folgen von unglaublichem Ausmaß hatte.

80 Siedlungen wurden überflutet, die meisten davon auf dem vorübergehend besetzten linken Ufer der Region Cherson. 600 km2 stehen unter Wasser.    Am rechten Ufer des Flusses Dnipro, das unter ukrainischer Kontrolle steht, wurden 4.000 Häuser überflutet, von denen 1.300 nicht mehr wiederhergestellt werden können. Offiziell wurden 32 Menschen getötet, 28 verletzt und 39 vermisst. In dem überschwemmten Gebiet befanden sich zahlreiche Tankstellen und Öl Depots, Industrieanlagen und Chemielager, Viehfriedhöfe, Friedhöfe und Begräbnisstätten für Cholerakranke, die in abgesperrten Bereichen, Abwasserkanälen usw. verschüttet wurden. Das Wasser erreichte allein in Cherson eine Höhe von 6 Metern und floss mit einer unglaublichen Strömung, die ganze Häuser, Dächer und Gegenstände zerstörte, die dann in der Nähe der Strände von Odessa aus dem Schwarzen Meer gefischt wurden. Das Wasser zerstörte auch alles, was zerstört werden konnte – Gebäude, Bauwerke, See- und Flussschifffahrt, überflutete Wälder, tötete Vögel, Tiere, Insekten und alle Lebewesen. Ein Drittel der Wälder in der Region Cherson stand unter Wasser.

Von den ersten Stunden nach der Explosion an arbeiteten Freiwillige und die Militärverwaltung am rechten Ufer, um Menschen und Tiere aus den überfluteten Gebieten von Cherson und den Dörfern der Region an sichere Orte zu evakuieren. Als das Wasser zu sinken begann, arbeiteten sie gemeinsam an der Beseitigung der Folgen – sie räumten Trümmer weg, pumpten das Wasser aus Häusern, Schulen und Geschäften ab und sammelten und transportierten tote Tiere und Vögel. Der Gestank des verseuchten Wassers war in allen überfluteten Dörfern und in der Stadt deutlich zu riechen. Fast alle Häuser, die vollständig unter Wasser standen, können nicht wiederhergestellt werden, und wenn doch, dann sind sie stark reparaturbedürftig, weil alles mit verseuchtem Wasser durchtränkt ist und sich Pilze und Schimmel gebildet haben. Zurzeit wird alles, was unter Wasser stand, minütlich mit speziellen Chemikalien behandelt. Wir können jedoch nicht sagen, welche weiteren Folgen uns erwarten, da das Wasser aus dem Kachowka -Reservoir ins Schwarze Meer gelangte und von der Strömung mitgerissen wurde.

Die Folgen der Überschwemmung des linken Ufers, das unter Besatzung steht, kann man sich nur vorstellen, die meisten Siedlungen am linken Ufer der Region Cherson standen unter Wasser und das Wasser ging nicht überall weg. Die Besatzungsbehörden unternehmen nichts, um die Folgen zu beseitigen, weil es sie nicht interessiert. Es gibt Siedlungen, in denen das Wasser, seit mehr als 3 Monaten nicht zurückgegangen ist. In diesen Siedlungen, in denen das Wasser zurückgegangen ist, wird nichts unternommen, das Restwasser wird nicht abgepumpt, tote Tiere werden nicht begraben, Häuser und alles, was unter Wasser stand, wird nicht behandelt. Doch leider schweigen Umweltschützer:innen in aller Welt über das linke Ufer und die weiteren möglichen Folgen dieser Umweltkatastrophe.

Polskie tłumaczenie:

Witam, nazywam się Victoria Badenko,

pochodzę z bohaterskiego miasta Chersoń.

Obwód chersoński jest jednym z regionów, które poważnie ucierpiały od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę – np. wiele terytoriów jest nadal okupowanych, wiele narzędzi rolniczych i maszyn zostało skradzionych i wywiezionych, trudno oszacować, ile osób zostało zabitych i torturowanych z powodu ich proukraińskiej postawy, również infrastruktura uległa niesamowitym zniszczeniom i uszkodzeniom i nadal jest niszczona każdego dnia.

Od 24.02.2022 r. jeden z najważniejszych obiektów, elektrownia wodna w Kachowce, znajduje się pod okupacją i całkowitą kontrolą armii rosyjskiej. W obawie przed kontrofensywą armii ukraińskiej i w celu jej spowolnienia, 06.06.2023 r. armia rosyjska popełniła zbrodnię wojenną, wysadzając w powietrze elektrownię wodną w Kachowce, co wywołało globalną katastrofę ekologiczną i miało negatywne konsekwencje o niewiarygodnej skali nie tylko dla regionu Chersonia, ale także dla całego świata.

80 osiedli zostało zalanych, większość z nich na tymczasowo okupowanym lewym brzegu obwodu chersońskiego. 600 km2 znalazło się pod wodą.  

Na prawym brzegu Dniepru, który znajduje się pod ukraińską kontrolą, zalanych zostało 4000 domów, z czego 1300 nie można odbudować. Oficjalnie zginęły 32 osoby, 28 zostało rannych, a 39 zaginęło. Na zalanym obszarze znajdowały się liczne stacje benzynowe i magazyny ropy naftowej, zakłady przemysłowe i magazyny chemiczne, cmentarze bydła, cmentarze i miejsca pochówku chorych na cholerę i dżumę, którzy zostali pochowani w odgrodzonych obszarach, kanałach itp. W samym Chersoniu woda osiągnęła wysokość 6 metrów i płynęła z niesamowitym prądem, niszcząc całe domy, dachy i przedmioty, które następnie wyławiano z Morza Czarnego w pobliżu plaż Odessy. Woda zniszczyła również wszystko, co można było zniszczyć – budynki, konstrukcje, żeglugę morską i rzeczną, zalała lasy, zabiła ptaki, zwierzęta, owady i wszystkie żywe stworzenia. Jedna trzecia lasów w regionie Chersonia znalazła się pod wodą.

Od pierwszych godzin po wybuchu wolontariusze i administracja wojskowa pracowali na prawym brzegu, aby ewakuować ludzi i zwierzęta z zalanych obszarów Chersonia i wiosek regionu w bezpieczne miejsca. Gdy woda zaczęła ustępować, wspólnie pracowali nad uprzątnięciem skutków – usuwaniem gruzu, wypompowywaniem wody z domów, szkół i sklepów oraz zbieraniem i transportowaniem martwych zwierząt i ptaków.

Smród skażonej wody był wyraźnie wyczuwalny we wszystkich zalanych wioskach i w mieście. Prawie wszystkie domy, które zostały całkowicie zatopione, nie mogą zostać odbudowane, a jeśli tak, to wymagają naprawy, ponieważ wszystko jest przesiąknięte skażoną wodą i utworzyły się grzyby i pleśń. W tej chwili wszystko, co było pod wodą, jest co minutę traktowane specjalnymi chemikaliami. Nie możemy jednak powiedzieć, jakie dalsze konsekwencje nas czekają, ponieważ woda ze zbiornika Kachowka dostała się do Morza Czarnego i została porwana przez prąd.

Konsekwencje zalania lewego brzegu, który znajduje się pod okupacją, można sobie tylko wyobrazić; większość osiedli na lewym brzegu obwodu chersońskiego znalazła się pod wodą, a woda nie wszędzie odpłynęła. Władze okupacyjne nie robią nic, aby usunąć konsekwencje, ponieważ ich to nie obchodzi. Istnieją osady, w których woda nie ustąpiła od ponad 3 miesięcy. W tych osadach, gdzie woda ustąpiła, nic się nie robi, pozostała woda nie jest wypompowywana, martwe zwierzęta nie są zakopywane, domy i wszystko, co było pod wodą, nie jest oczyszczane. Niestety, ekolodzy na całym świecie milczą na temat Lewego Brzegu i dalszych możliwych konsekwencji tej katastrofy ekologicznej.